PHUP POLDROB2 BIUREX

ul. Żnińska 2

62-200 Gniezno

Przybrodzin 231

62-430 Powidz

tel. 600-99-28-22

rpiecyk@op.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego z dnia …………. Nr ……………………
                                                           Formularz  ofertowy

Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………

Siedziba wykonawcy …………………………………………………………………………………………………….

Tel. / Fax …………………………………………………………………………………………………………………….

NIP …………………………………………………………………………………………………………………………….

REGON ………………………………………………………………………………………………………………………

Do PHUP POLDROB2 BIUREX, Przybrodzin 231, 62-430 Powidz

W związku z zapytaniem z dnia………………… r. na ………………………………………………oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie ………….. za łączną kwotę………………….. zł netto,        plus podatek VAT ……….%, tj. ……………………………. zł. Razem ……………………………. zł brutto;

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                             Pieczęć firmy

                                                                                                                                                                     imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta