Przybrodzin, 01 marca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z realizacją operacji pt.: „ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE BUDYNKU NA CELE NOCLEGOWE ORAZ RESTAURACJI”, zapraszam do złożenia oferty dotyczącej dostarczenia stołów i krzeseł zgodnie z zakresem działalności i opisem przedmiotu zamówienia.

 1. Zamawiający:  

P.H.U.P. POLDROB BIUREX Ryszard Piecyk

Województwo Wielkopolskie, Powiat Słupecki, Gmina Powidz

Przybrodzin 231, 62-430 Powidz

NIP: 784-000-45-87

tel. 600992822, email: rpiecyk@op.pl

 2. Osoba uprawniona do kontaktów

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Danyluk Magdalena, tel. 600927407, email: rpiecyk@op.pl

 3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie stołów i krzeseł zgodnie ze specyfikacją:

 1. Stoły:
  a)      ilość 30 szt.
  b)      wymiary 90×120 cm
  c)      blat stołu – fornirowana o podwyższonej wytrzymałości, pokryta dodatkowo okleina o naturalnej strukturze drewna
  d)      nogi wykonane z litego drewna bukowego
 2. Krzesła:
  a)      ilość 100 szt.
  b)      wykonane z drzewa o wybarwieniu dębowym
  c)      siedzisko z materiału plamoodpornego

4. Warunki udziału w postępowaniu

Oferujący musi zagwarantować niezmienność ceny przez cały okres ważności oferty.

5.  Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria

  KRYTERIA WAGA
1. Cena 70%
2. Termin realizacji 30% 

 6.  Opis sposobu przyznawania punktacji

Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a)      Kryterium cena:

Oferta z najniższą ceną netto otrzyma 3 pkt. kolejna z ofert pod względem wysokości ceny otrzyma 2 pkt. oferta z najwyższą ceną 1 pkt.

Sposób wyliczenia zdobytych punktów dla oferentów dla kryterium cena:

Oferta z najniższą ceną netto – 3 pkt. x 70%

Kolejna z ofert pod względem wysokości ceny – 2 pkt. x 70%

Oferta z najwyższą ceną – 1 pkt. x 70%

b)      Kryterium termin realizacji:

Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 3 pkt. kolejna oferta pod względem terminu realizacji otrzyma 2 pkt. oferta z najdłuższym terminem realizacji otrzyma 1 pkt.

Sposób wyliczenia zdobytych punktów dla oferentów dla kryterium termin realizacji:

Oferta z najkrótszym terminem realizacji – 3 pkt. x 30%

Kolejna z ofert pod względem terminu realizacji – 2 pkt. x 30%

Oferta najdłuższym terminem realizacji – 1 pkt. x 30%

Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego. Jeżeli oferenci otrzymają taką samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie podmiot, który wskaże najkrótszy czas realizacji zamówienia.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

8. Odrzuceniu podlegają oferty:

a)      których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b)      złożone przez oferenta, które nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

c)      złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,

d)      które zostały złożone po wyznaczonym terminie składania ofert.

e)      w których cena podana jest w walucie innej niż polski złoty

f)       zawierające klauzule „cena ofertowa może ulec zmianie”.

9.  Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu dzień miesiąc rok
14 marca 2017

 10.  Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu dzień miesiąc rok
01 września 2017

11.  Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres: 

Pensjonat nad Jeziorem Ryszard Piecyk

Przybrodzin 231

12.  Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres: 

Pensjonat nad Jeziorem Ryszard Piecyk

Przybrodzin 231

62-430 Powidz

Oferta musi wpłynąć na powyższy adres najpóźniej dnia 14.03.2017 r. o godzinie 16.00

13.  Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

a/ Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e druku formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

b/ Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

c/ Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

d/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.

e/  Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 14 marca 2017 r. do godziny 16.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.

g/ Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

h/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu.

i/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych (tj. na wybrane rodzaje urządzeń).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym