PHUP POLDROB2 BIUREX

ul. Żnińska 2

62-200 Gniezno

Przybrodzin 231

62-430 Powidz

tel. 600-99-28-22

rpiecyk@op.pl

                                                                                                             Przybrodzin, 01.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

PHUP POLDROB2 BIUREX ul. Żnińska 2 62-200 Gniezno, oddział Przybrodzin 231, 62-430 Powidz, NIP 784-000-45-87

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: zakup zasłon do pokoi.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Oznaczenie sprawy: ZO/2017/3.

I.

Zamówienie obejmuje:

a) Zakup zasłon  do pokoi w ilości 69 szt.

II.

Termin i sposób składania ofert :

a) Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.

Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.

b)Oferty należy przesyłać e-mailem na adres rpiecyk@op.pl bądź dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Pensjonat nad Jeziorem Przybrodzin 231 62-430 Powidz

(decyduje data wpływu).

c)Zawartość oferty :wypełniony formularz ofertowy

d)Termin zgłoszenia do 14.03.2017

III.

Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium cenowego z najniższą zaproponowaną przez oferenta ceną.

IV.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów telefonicznie.

V.

Do kontaktów z wykonawcami upoważniony  jest Pan Ryszard Piecyk tel. 600-99-28-22

Lista załączników:

a) formularz ofertowy  – Załącznik nr 1

                                                                                               Ryszard Piecyk

                                                                                                    właściciel